Käyttämällä Kurkimäen Huolto Oy:n palveluja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn ja keräämiseen tapahtuman yhteydessä. Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät alta Kurkimäen Huolto Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta.  

Tietojen käsittelystä vastuussa olevan tahon nimi ja yhteystiedot: Kurkimäen Huolto Oy, Veteraanikuja 1, 00940 Helsinki, puh. 09-3424 020.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Kurkimäen Huolto Oy, Veteraanikuja 1, 00940 Helsinki, puh. 09-3424 020.

Tarkoitukset, joita varten henkilötietoja halutaan käsitellä: 

Lakisääteiset ja muut isännöinnin ja kiinteistöhuollon palvelut kuten asukas- ja osakasrekisterien ylläpito, vastike- ja laskureskontra.

Käsittelyn oikeusperuste: Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan (1) kohdan a) ja b) alakohta: tarvitaan palvelun tuottamiseksi. 

Käsiteltävien henkilötietojen luokat:

Palveluntuottamisen toteutettavaksi on annettava ja käsiteltävä seuraavia tietoja: nimi, hetu ja syntymävuosi; yhteystiedot, kuten s-postiosoite, puhelin jne. 

Järjestelmän lokitiedot, joita muodostuu käsiteltäessä tietojasi IT-järjestelmissämme, esim. IP-osoite, päiväys/kellonaika. 

Tietojen lähde (alkuperä): Asianosainen 

Tietojen vastaanottaja(luokat): Tapahtumaan osallistumisesi mukaan tietosi välitetään Kurkimäen Huollon henkilötietojen käsittelijöille, jotka toteuttavat tapahtuman tai käytettyjen IT-järjestelmien ylläpidon ja huollon. Kyseiset henkilöt eivät kuitenkaan saa käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Lisäksi voi olla tarpeen välittää tietosi yhteistyökumppaneille, jotka toimivat Kurkimäen Huollon aliurakoitsijoina. 

Tietojen välitys kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon sekä siihen liittyvät takuut tietojen suojelusta: Kurkimäen Huolto ei välitä tietoja kolmansiin maihin.

Tietojen tallennusaika: Asiakkuuteen liittyvät henkilötietosi poistetaan 12 kuukauden kuluessa asiakkuuden päättymisestä (laskettuna meneillään olevan kalenterivuoden päättymisestä alkaen), ellei lainsäädäntö tai palvelusopimuksen täyttäminen toisin vaadi. Mahdolliset verotuksen kannalta merkitykselliset tositteet poistetaan lakisääteisen säilyttämisajan mentyä umpeen (yleensä 10 vuotta). 

Asianosaisen oikeudet tietoihin, tietojen käsittelyn oikaisuun, poistoon tai rajoittamiseen, käsittelyn kieltämiseen ja tietojen siirrettävyyteen: Kurkimäen Huolto Oy ei käytä tietoja mihinkään muuhun kuin palvelujensa tuottamiseen ja niistä raportoimiseen ja tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille, ellei tilanne niin vaadi (kuten tietojen antaminen aliurakoitsijalle tai huoltopäivystykselle). Asianosaisella on oikeus tarkistaa tietonsa pyytämällä tiedot Kurkimäen Huollolta.

Jos tietyt lakisääteiset edellytykset täyttyvät, sinulla on seuraavat oikeudet: Oikeus sinusta tallentamiimme tietoihin; oikeus tietojesi käsittelyn oikaisuun, poistamiseen, rajoittamiseen tai käsittelyn kieltämiseen sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen. 

Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos palveluntuottamisen velvoitteet eivät vaadi tietojesi käsittelyä, voit peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn milloin tahansa tulevaisuuden osalta antamalla sopivan ilmoituksen edellä mainitulle vastuutaholle. Peruutuksen saapumiseen asti toteutettu tietojesi käsittely säilyy laillisena. 

Valitusoikeus: Jos olet sitä mieltä, että henkilötietojasi käsitellään laittomasti, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. 

Tietojen ylläpitoon liittyvä oikeudellinen tai sopimuksellinen välttämättömyys sekä mahdolliset seuraukset tietojen ylläpidon laiminlyönnistä: Tietojasi tarvitaan isännöinti- ja kiinteistöhuoltopalvelujen toteuttamista varten. Ilman tietojesi ilmoittamista palvelun tuottaminen ei ole mahdollista. 

Automatisoitu päätöksenteko tai profilointi: Kurkimäen Huolto Oy ei toteuteta kerättyjen tietojesi perusteella automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia.